اسناد بالا دستی

برنامه درسی ملی: نظر به اینکه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان در سند تحول بنیادین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از این فعالیت های اجرایی، برنامه درسی ملی است بنابراین کلیات برنامه درس ملی جهت مطالعه و ارتقا دانش معلمان در این بخش بارگذاری می گردد.  

دانلود فایل فشرده 

عناوین کلیات برنامه درسی ملی

برنامــه درســـی دورۀ دوم متوسطه نظری در شرایط ویروس کووید۱۹

 

دانلود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش