محتوای آموزشی

آموزش نرم افزار ChemDraw و Camtasia برای تولید محتوا       فیلم

 

 

فیلم های آموزشی شیمی دوازدهم

فیلم تدریس صفحات ۱ تا ۵ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۵ تا ۶ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۶ تا ۸ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۸ تا ۱۰ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۰ تا ۱۲ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۲ تا ۱۴ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۴ تا ۱۶ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۸ تا ۱۹ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۹ تا ۲۲ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۲ تا ۲۳ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۳ تا ۲۵ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی      دانلود فیلم ۱

فیلم تدریس صفحات ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی      دانلود فیلم ۲

فیلم تدریس صفحات ۲۷ تا ۲۹ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۹ تا آخرفصل کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس تمرینات دوره ای فصل یک سوال ۱تا ۴      دانلود فیلم

فیلم تدریس تمرینات دوره ای فصل یک سوال ۴تا ۸     دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۳۷ تا ۳۹ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحه ۴۰ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۴۱ تا ۴۲ کتاب درسی      دانلود فیلم