فیلم های آموزشی شیمی دوازدهم

فیلم های آموزشی شیمی دوازدهم

فیلم تدریس صفحات ۱ تا ۵ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۵ تا ۶ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۶ تا ۸ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۸ تا ۱۰ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۰ تا ۱۲ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۲ تا ۱۴ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۴ تا ۱۶ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۸ تا ۱۹ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۱۹ تا ۲۲ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۲ تا ۲۳ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۳ تا ۲۵ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی      دانلود فیلم ۱

فیلم تدریس صفحات ۲۵ تا ۲۷ کتاب درسی      دانلود فیلم ۲

فیلم تدریس صفحات ۲۷ تا ۲۹ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۲۹ تا آخرفصل کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس تمرینات دوره ای فصل یک سوال ۱تا ۴      دانلود فیلم

فیلم تدریس تمرینات دوره ای فصل یک سوال ۴تا ۸     دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۳۷ تا ۳۹ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحه ۴۰ کتاب درسی      دانلود فیلم

فیلم تدریس صفحات ۴۱ تا ۴۲ کتاب درسی      دانلود فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *