فیلم های آموزشی

فیلم های تدریس پایه یازدهم

فصل اول شیمی یازدهم-صفحه ۹ (جدول ژانت)                                                                                   با تشکر از خانم صادقی   فصل اول شیمی یازدهم-صفحات ۳۲-۳۶ ( آلکانها، …

ادامه مطلب »

درس نامه شیمی دوازدهم

درسنامه تدریس جلسه اول شیمی دوازدهم درسنامه تدریس جلسه دوم شیمی دوازدهم درسنامه تدریس جلسه سوم شیمی دوازدهم درسنامه تدریس جلسه چهارم شیمی دوازدهم درسنامه تدریس جلسه پنجم شیمی دوازدهم درسنامه تدریس جلسه ششم شیمی دوازدهم درسنامه تدریس جلسه هفتم شیمی دوازدهم درسنامه تدریس جلسه هشتم شیمی دوازدهم

ادامه مطلب »

فیلم های تدریس پایه دوازدهم شیمی

فصل اول فیلم تدریس جلسه اول شیمی دوازدهم فیلم تدریس جلسه دوم شیمی دوازدهم فیلم تدریس جلسه سوم شیمی دوازدهم فیلم تدریس جلسه چهارم شیمی دوازدهم فیلم تدریس جلسه پنجم شیمی دوازدهم فیلم تدریس جلسه ششم شیمی دوازدهم فیلم تدریس جلسه هفتم شیمی دوازدهم فیلم تدریس جلسه هشتم شیمی دوازدهم فصل دوم فیلم تدریس صفحات ۵۶-۵۹ (خوردگی) فیلم تدریس صفحات …

ادامه مطلب »